Programming - cpueblo.com

함수 포인터와 EIP


글쓴이 : 스네이… 날짜 : 2004-08-19 (목) 23:58 조회 : 8397

/*
    제목: 함수를 바이트 배열(OPCODE)로 관리하자..!!
    작성자: 박성완
    작성일: 2004.08.16
    목적:  1) 재미있을 거 같아서..
        2) 사고의 전환을 가져오기 위해서..
        3) 인라인 어셈블리를 사용하고 싶어서..
        4) 이를 이용해 암호화 패키지를 만들고 싶어서..
        5) 함수를 파일(OPCODE)로 관리하고 싶어서.

   * 방법 *
   -함수에 브레이크 포인트를 건다.
   -ALT+8을 눌러 어셈블리 모드로 진입한다.
   -코드의 어셈블리 코드를 참고한다.
   -코드의 스택내용을 참고한다.
   -어드레싱에 민감하게 주의를 기울인다.
   -메모리 보기로 함수시작 주소로 간 후, 함수 크기만큼 복사한다.
    (함수크기는 ret까지 이므로 VC++에서 알 수 있다.)

*/
#include 
#include 

//-----------------------------------------------------------------------------------------------
//
/*
  00401030  push    ebp
  00401031  mov     ebp,esp
  00401033  sub     esp,40h
  00401036  push    ebx
  00401037  push    esi
  00401038  push    edi
  00401039  lea     edi,[ebp-40h]
  0040103C  mov     ecx,10h
  00401041  mov     eax,0CCCCCCCCh
  00401046  rep stos  dword ptr [edi]
  16:    printf("OPCODE array");
  00401048  push    offset string "OPCODE array" (0042001c)
  0040104D  call    printf (004011e0)
  00401052  add     esp,4
  17:  }
  00401055  pop     edi
  00401056  pop     esi
  00401057  pop     ebx
  00401058  add     esp,40h
  0040105B  cmp     ebp,esp
  0040105D  call    __chkesp (00401260)
  00401062  mov     esp,ebp
  00401064  pop     ebp
  00401065  ret

*/

/*
  코드내에서 스택 외의 주소값(전역변수, 함수, 힙관련 포인터)을 사용할 경우,
  그 주소 값에 문제가 생긴다.
  프로세스 로딩시 리로케이션이 될 것이니까..
  단, API일 경우 정적 주소값(BASE + RVA)을 얻어 낼 수 있다.
  그러므로 모든 값들은 파라메터로 Stack으로 전달해야 사용이 가능하다.
*/
BYTE CODE_BYTE1[] =
{
  0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xEC, 0x40, 0x53, 0x56, 0x57, 0x8D, 0x7D, 0xC0, 0xB9, 0x10, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xB8, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xF3, 0xAB, 0x68, 0x74, 0x0F, 0x42, 0x00, 0xE8,
  0x8E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xC4, 0x04, 0x5F, 0x5E, 0x5B, 0x83, 0xC4, 0x40, 0x3B, 0xEC,
  0xE8, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8B, 0xE5, 0x5D, 0xC3
};

void func()
{
  printf("일반 함수 호출 void func() \\r\\n");
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------------
/*

/*
  00401070  push    ebp
  00401071  mov     ebp,esp
  00401073  sub     esp,44h
  00401076  push    ebx
  00401077  push    esi
  00401078  push    edi
  00401079  lea     edi,[ebp-44h]
  0040107C  mov     ecx,11h
  00401081  mov     eax,0CCCCCCCCh
  00401086  rep stos  dword ptr [edi]
  32:    for(int i = 0; i < size; i++)
  00401088  mov     dword ptr [ebp-4],0
  0040108F  jmp     func3+2Ah (0040109a)
  00401091  mov     eax,dword ptr [ebp-4]
  00401094  add     eax,1
  00401097  mov     dword ptr [ebp-4],eax
  0040109A  mov     ecx,dword ptr [ebp-4]
  0040109D  cmp     ecx,dword ptr [ebp+10h]
  004010A0  jge     func3+44h (004010b4)
  33:      dest[i] = org[i];
  004010A2  mov     edx,dword ptr [ebp+0Ch]
  004010A5  add     edx,dword ptr [ebp-4]
  004010A8  mov     eax,dword ptr [ebp+8]
  004010AB  add     eax,dword ptr [ebp-4]
  004010AE  mov     cl,byte ptr [eax]
  004010B0  mov     byte ptr [edx],cl
  004010B2  jmp     func3+21h (00401091)
  34:  }
  004010B4  pop     edi
  004010B5  pop     esi
  004010B6  pop     ebx
  004010B7  mov     esp,ebp
  004010B9  pop     ebp
  004010BA  ret

*/
<FONT COLOR=#000000>BYTE CODE_BYTE2[] =
{
  0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xEC, 0x44, 0x53, 0x56, 0x57, 0x8D, 0x7D, 0xBC, 0xB9, 0x11, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xB8, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xF3, 0xAB, 0xC7, 0x45, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xEB, 0x09, 0x8B, 0x45, 0xFC, 0x83, 0xC0, 0x01, 0x89, 0x45, 0xFC, 0x8B, 0x4D, 0xFC,
  0x3B, 0x4D, 0x10, 0x7D, 0x12, 0x8B, 0x55, 0x0C, 0x03, 0x55, 0xFC, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x03,
  0x45, 0xFC, 0x8A, 0x08, 0x88, 0x0A, 0xEB, 0xDD, 0x5F, 0x5E, 0x5B, 0x8B, 0xE5, 0x5D, 0xC3
};

void func2(char* org, char* dest, int size)
{
  for(int i = 0; i < size; i++)
    dest[i] = org[i];
}

<FONT COLOR=#008000>//-----------------------------------------------------------------------------------------------
//

void test1(char* str)
{
  printf(str);
}

void func3(DWORD fn, DWORD param)
{
  //아래 코드의 inline Assembly
  /*
  void (*f)(char*);
  f= ( void (*)(char*) )fn;
  f((char*) param);
  */

  __asm{
    mov     eax,dword ptr [ebp+8]
    mov     dword ptr [ebp-4],eax

    mov     esi,esp
    mov     ecx,dword ptr [ebp+0Ch]

    push    ecx
    call    dword ptr [ebp-4]

    //************************************************
    // stack frame에 대해서 관리를 잘해야 함.!!!
    //************************************************
    add     esp, 4
  }
}


// 0xE8, 0x29, 0x01, 0x00, 0x00 --> 00401132 E8 29 01 00 00 call __chkesp (00401260)
// 호출관한 채크함수.. 당돌 함수니까 삭제해버려야 한다.
BYTE CODE_BYTE3[] =
{
  0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xEC, 0x40, 0x53, 0x56, 0x57, 0x8D, 0x7D, 0xC0, 0xB9, 0x10, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xB8, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xF3, 0xAB, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x89, 0x45, 0xFC,
  0x8B, 0xF4, 0x8B, 0x4D, 0x0C, 0x51, 0xFF, 0x55, 0xFC, 0x83, 0xC4, 0x04, 0x5F, 0x5E, 0x5B,
  0x83, 0xC4, 0x40, 0x3B, 0xEC, 0x8B, 0xE5, 0x5D, 0xC3
};


//-----------------------------------------------------------------------------------------------
//
/* 문자열 같은 경우도 포인터이므로 어드레싱 문제가 발생한다.
  그러므로 문자열을 STACK에 위치하기 위해서는 초기화시 배열 인덱스로 처리해야 한다.
*/

/*
004011A0 55          push    ebp
004011A1 8B EC        mov     ebp,esp
004011A3 83 EC 58       sub     esp,58h
004011A6 53          push    ebx
004011A7 56          push    esi
004011A8 57          push    edi
004011A9 8D 7D A8       lea     edi,[ebp-58h]
004011AC B9 16 00 00 00    mov     ecx,16h
004011B1 B8 CC CC CC CC    mov     eax,0CCCCCCCCh
004011B6 F3 AB        rep stos  dword ptr [edi]
171:   char MSG[] = {'A', 'P', 'I', ' ', 'T', 'E', 'S', 'T', '\\0'};
004011B8 C6 45 F4 41     mov     byte ptr [ebp-0Ch],41h
004011BC C6 45 F5 50     mov     byte ptr [ebp-0Bh],50h
004011C0 C6 45 F6 49     mov     byte ptr [ebp-0Ah],49h
004011C4 C6 45 F7 20     mov     byte ptr [ebp-9],20h
004011C8 C6 45 F8 54     mov     byte ptr [ebp-8],54h
004011CC C6 45 F9 45     mov     byte ptr [ebp-7],45h
004011D0 C6 45 FA 53     mov     byte ptr [ebp-6],53h
004011D4 C6 45 FB 54     mov     byte ptr [ebp-5],54h
004011D8 C6 45 FC 00     mov     byte ptr [ebp-4],0
172:   char CAP[] = {'C', 'A', 'P', 'T', 'I', 'O', 'N', '\\0'};
004011DC C6 45 EC 43     mov     byte ptr [ebp-14h],43h
004011E0 C6 45 ED 41     mov     byte ptr [ebp-13h],41h
004011E4 C6 45 EE 50     mov     byte ptr [ebp-12h],50h
004011E8 C6 45 EF 54     mov     byte ptr [ebp-11h],54h
004011EC C6 45 F0 49     mov     byte ptr [ebp-10h],49h
004011F0 C6 45 F1 4F     mov     byte ptr [ebp-0Fh],4Fh
004011F4 C6 45 F2 4E     mov     byte ptr [ebp-0Eh],4Eh
004011F8 C6 45 F3 00     mov     byte ptr [ebp-0Dh],0
173:   typedef int (WINAPI *APIFUNC)(HWND, LPCSTR, LPCSTR, UINT);
174:
175:   APIFUNC api = (APIFUNC)pAPIAdress;
004011FC 8B 45 08       mov     eax,dword ptr [ebp+8]
004011FF 89 45 E8       mov     dword ptr [ebp-18h],eax
176:   api(NULL, MSG, CAP, MB_OK);
00401202 8B F4        mov     esi,esp
00401204 6A 00        push    0
00401206 8D 4D EC       lea     ecx,[ebp-14h]
00401209 51          push    ecx
0040120A 8D 55 F4       lea     edx,[ebp-0Ch]
0040120D 52          push    edx
0040120E 6A 00        push    0
00401210 FF 55 E8       call    dword ptr [ebp-18h]
00401213 3B F4        cmp     esi,esp
00401215 E8 36 02 00 00    call    __chkesp (00401450)
177: }
0040121A 5F          pop     edi
0040121B 5E          pop     esi
0040121C 5B          pop     ebx
0040121D 83 C4 58       add     esp,58h
00401220 3B EC        cmp     ebp,esp
00401222 E8 29 02 00 00    call    __chkesp (00401450)
00401227 8B E5        mov     esp,ebp
00401229 5D          pop     ebp
0040122A C3          ret

*/
void func4(DWORD pAPIAdress)
{
  char MSG[] = {'A', 'P', 'I', ' ', 'T', 'E', 'S', 'T', '\\0'};
  char CAP[] = {'C', 'A', 'P', 'T', 'I', 'O', 'N', '\\0'};
  typedef int (WINAPI *APIFUNC)(HWND, LPCSTR, LPCSTR, UINT);

  APIFUNC api = (APIFUNC)pAPIAdress;
  api(NULL, MSG, CAP, MB_OK);
}

// 0xE8, 0x29, 0x01, 0x00, 0x00 --> 00401132 E8 29 01 00 00 call __chkesp (00401260)
// 호출관한 채크함수.. 당돌 함수니까 삭제해버려야 한다.
BYTE CODE_BYTE4[] =
{
  0x55, 0x8B, 0xEC, 0x83, 0xEC, 0x58, 0x53, 0x56, 0x57, 0x8D, 0x7D, 0xA8, 0xB9, 0x16, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xB8, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xCC, 0xF3, 0xAB, 0xC6, 0x45, 0xF4, 0x41, 0xC6, 0x45,
  0xF5, 0x50, 0xC6, 0x45, 0xF6, 0x49, 0xC6, 0x45, 0xF7, 0x20, 0xC6, 0x45, 0xF8, 0x54, 0xC6,
  0x45, 0xF9, 0x45, 0xC6, 0x45, 0xFA, 0x53, 0xC6, 0x45, 0xFB, 0x54, 0xC6, 0x45, 0xFC, 0x00,
  0xC6, 0x45, 0xEC, 0x43, 0xC6, 0x45, 0xED, 0x41, 0xC6, 0x45, 0xEE, 0x50, 0xC6, 0x45, 0xEF,
  0x54, 0xC6, 0x45, 0xF0, 0x49, 0xC6, 0x45, 0xF1, 0x4F, 0xC6, 0x45, 0xF2, 0x4E, 0xC6, 0x45,
  0xF3, 0x00, 0x8B, 0x45, 0x08, 0x89, 0x45, 0xE8, 0x8B, 0xF4, 0x6A, 0x00, 0x8D, 0x4D, 0xEC,
  0x51, 0x8D, 0x55, 0xF4, 0x52, 0x6A, 0x00, 0xFF, 0x55, 0xE8, 0x3B, 0xF4, //0xE8, 0x36, 0x02,
   0x5F, 0x5E, 0x5B, 0x83, 0xC4, 0x58, 0x3B, 0xEC, //0xE8, 0x29, 0x02, 0x00, 0x00,
  0x8B, 0xE5, 0x5D, 0xC3
};


//-----------------------------------------------------------------------------------------------
/*

int main()
{
  char dest[100] ={0,};
  char* src    = "일반 함수 호출 void func2(char* org, char* dest, int size)\\r\\n";
  char* src1   = "void func2(char* org, char* dest, int size)의 OPCODE 배열\\r\\n";

  func();
  func2(src, dest, strlen(src) );
  printf ("%s", dest);

  func3((DWORD)test1, (DWORD)"일반 함수 호출 func3()\\r\\n" );
  func4((DWORD)MessageBox);

  printf("--------------------------------------------\\r\\n");
  printf("함수 OPCODE Memory 복사 & EIP Jump >>>> \\r\\n");
  printf("--------------------------------------------\\r\\n");

  // 에러날 것임.
  //void (*func_array_err)();
  //func_array_err = ( void (__cdecl*)(void) ) &CODE_BYTE2;
  //func_array_err();

  void (*func_array)(char*, char*, int);
  func_array = ( void (__cdecl*)(char*, char*, int) ) &CODE_BYTE2;
  func_array(src1, dest, strlen(src1) );
  printf("%s", dest);

  void (*func_array2)(DWORD, DWORD);
  func_array2 = ( void (__cdecl*)(DWORD, DWORD) ) &CODE_BYTE3;
  func_array2((DWORD)test1, (DWORD)"using func pointer and parameter");

  void (*func_array3)(DWORD);
  func_array3 = ( void (__cdecl*)(DWORD) ) &CODE_BYTE4;
  func_array3((DWORD)MessageBox);

  return 0;
}